Drukuj

SCHEMAT MONTAOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO DO OPOMIAROWANIA ILOCI

ODPROWADZANYCH CIEKW PRZY KORZYSTANIU Z WASNEGO RDA WODY

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z pniejszymi zmianami) ilo odprowadzonych ciekw ustala si na podstawie wskaza urzdze pomiarowych zainstalowanych na koszt dostawcy ciekw.

Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o. dopuszcza odstpstwo od koniecznoci zabudowy urzdzenia pomiarowego na przyczu kanalizacyjnym pod warunkiem opomiarowania iloci wody pobieranej z wasnego rda wody.

Zabudowanie wodomierza sucego do opomiarowania iloci odprowadzanych ciekw powstaych z wody pobranej z wasnego ujcia dokonywana jest na koszt usugobiorcy.

Poniej przedstawiono schemat zabudowy wodomierza na instalacji wodocigowej z wasnego ujcia wody.

  1. Zestaw wodomierzowy:

a. ma by zainstalowany zgodnie z Polskimi Normami,

b. skada si z wodomierza (3) o rednicy nominalnej nie wikszej ni 20 mm i dwch zaworw odcinajcych za i przed wodomierzem (2),

c. Wodomierz musi spenia normy metrologiczne producenta i by w klasie nie mniejszej ni C i posiada zatwierdzenie MID do wartoci R rwnej bd wikszej 160,

d. Wodomierz winien by dostosowany do wsppracy z systemem radiowego odczytu stosowanym w Spce

e. ma by zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta

2. Zawr zwrotny (4) naley zamontowa za zaworem za wodomierzem (2).

3. Odcinek pomidzy hydroforem a zestawem wodomierzowym (odcinek A-B):

a. nie moe by duszy ni 1 m,

b. na odcinku pomidzy hydroforem a wodomierzem (A-B) nie dopuszcza si adnych rozgazie, za wyjtkiem warunku, o ktrym mowa w punkcie 3.c,

c. warunkowo dopuszcza si odgazienia do poboru wody na zewntrz budynku (na odcinku A-B), dla bezpowrotnie zuytej wody, pod warunkiem, e odcinek instalacji wodocigowej od hydroforu do punktu czerpalnego na zewntrz budynku jest widoczny i nie posiada innych odgazie i zaworw spustowych.

Opomiarowanie hydroforu.pdf