Dziay


Błąd
 • XML Parsing Error at 1:140. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:140. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj Email

WARUNKI TECHNICZNE

Montau wodomierza rejestrujcego ilo bezpowrotnie zuytej wody

 1. W rozliczeniach pomidzy Usugobiorc i Spk ilo bezpowrotnie zuytej wody, jako zmniejszajca ilo odprowadzanych ciekw, ustalana bdzie na podstawie wskaza dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usugobiorcy.
 2. Wodomierz powinien by dobrany do warunkw pracy tj. przecitnej oraz maksymalnej wartoci strumienia objtoci wody, a jego monta powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczcych zabudowy zestaww wodomierzowych w instalacjach wodocigowych oraz wymaga instalacyjnych dla wodomierzy.
 3. Wodomierz w instalacji wodocigowej naley wbudowa za wodomierzem gwnym (liczc zgodnie z kierunkiem przepywu wody).
 4. Zestaw wodomierzowy naley umieci przed kadym punktem poboru bezpowrotnie zuywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczyna si nie dalej ni 2 m od tego punktu.
 5. Przy zabudowie wodomierza naley stosowa zawory przed i za wodomierzem (wg schematu poniej).
 6. Dugoci odcinkw prostych przewodu wodocigowego przed i za wodomierzem powinny by zgodne z wynikami bada typu wodomierza.
 7. Wodomierz powinien posiada wan cech legalizacyjn i plomby.
 8. Wodomierz powinien by w klasie C lub posiada zatwierdzenie MID do wartoci R rwn bd wiksz ni 160.
 9. Wodomierz powinien by umieszczony w atwo dostpnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wod lub zamarzaniem.
 10. Wodomierz winien by dostosowany do wsppracy z systemem radiowego odczytu stosowanym w Spce
 11. Inwestor po zakoczeniu robt jest zobowizany zoy ?Zlecenie odbioru i zaplombowania wodomierza rejestrujcego ilo bezpowrotnie zuytej wody" w siedzibie Spki MPGK w Grybowie.
 12. Zmiana sposobu ustalania iloci odprowadzanych ciekw nastpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodnoci wykonanych robt z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu umowy.
 13. W przypadku stwierdzenia przez Spk:
 • uszkodzenia wodomierza,
 • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo ktrejkolwiek z cech urzdu (zabezpieczajcych),
 • uszkodzenia plomb lub mocowania tych plomb,
 • nieprawidowych wskaza wodomierza oraz po upywie okresu wanoci jego legalizacji, wskazania dodatkowego wodomierza nie bd odczytywane, a ilo odprowadzanych ciekw bdzie okrelana jako rwna iloci wody dostarczonej do nieruchomoci (ustalonej na podstawie wskaza wodomierza gwnego)

14. Okres wanoci legalizacji okrelony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi 5 lat.


Opomiarowanie wody bezpowrotnie zuytej.pdf

 

OGOSZENIA

Oferta

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości